Sức mạnh của hoàn cảnh – lụm lặt trong The Tipping Point của bác Malcom Gladwell (1)

New York những năm 1980 là một thành phố chìm ngập trong những đại dịch tội phạm tồi tệ nhất trong lịch sử. Mỗi năm có đến 2000 vụ giết người, 600.000 tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Hệ thống vận tải công cộng xảy ra khoảng 15.000 vụ phạm tội nghiêm trọng, cuối thập […]