Big Data & Psychometry

Lụm lặt từ Internet Điều tra của Das Magazine: Big Data và vài tay bác học đã tạo nên chiến thắng của Trump và Brexit như thế nào Source: https://phanphuongdat.wordpress.com/2016/12/09/dieu-tra-cua-das-magazine-big-data-va-vai-tay-bac-hoc-da-tao-nen-chien-thang-cua-trump-va-brexit-nhu-the-nao/ Đúng 8:30 sáng 9/11 Michal Kosinski tỉnh dậy trong khách sạn Sunnehus ở Zurich. Nhà khoa học 34 tuổi đến để báo cáo trong hội thảo về […]